З Днем студента!

З Днем студента!

«Добре навчайтесь,бо Ваших знань та Вашої праці, у майбутньому, потребує наша Батьківщина!»,- звернувся Митрополит Володимир Війтишин до...

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

6 липня 2016 року, на сайті Освіта.UA опубліковано консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України - 2016. Консолідований...

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2016

Рейтинг Scopus 2016

Наш університет отримав високі показники в рейтингу за даними Scopus 2016.

 Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

Затверджено Вченою радою

Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

(протокол №  5    від   31.05. 2016 р.)

 

Введено в дію наказом ректора

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

(№   206    від     03.06. 2016 р.)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – Ректорат) є постійно діючим колегіальним робочим органом, який створюється для вирішення поточних питань діяльності університету в межах, передбачених Статутом та цим Положенням з метою організації та забезпечення виконання Законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради, указів і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (надалі – Університет) та своїх власних рішень.

1.2. Ректорат очолює ректор Університету, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки. 

1.3. До складу Ректорату входять за посадами: ректор, проректори, радник ректора, директори інститутів, декани факультетів, директор Івано-Франківського коледжу, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, начальник загального відділу (секретар Ректорату).

1.4. У розширених засіданнях Ректорату, крім складу Ректорату, беруть участь: начальник навчально-методичного відділу, завідувач відділу виховної роботи та психолого-педагогічної роботи, директор Центру інформаційних технологій, директор Наукової бібліотеки, начальник науково-дослідної частини, голова первинної профспілкової організації працівників університету, голова студентського сенату, голова студентського профкому.

1.5. На засідання Ректорату, за потреби, можуть бути запрошені інші працівники, яких стосуються питання, що виносяться на обговорення.

1.6. Положення про Ректорат схвалюється Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора.

 

2. Основні завдання Ректорату

 

2.1.  Основними завданнями Ректорату є розгляд питань щодо:

- організації навчального процесу, наукової та виховної роботи, кадрової, фінансової та господарської діяльності Університету;

- прийняття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і співробітників Університету;

- вирішення інших питань, що визначені Статутом Університету.

 

 

3. Права та обов’язки Ректорату

 

3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього завданнями:

• координує діяльність структурних підрозділів Університету;

• забезпечує виконання Статуту Університету;

• заслуховує звіти про проведену роботу керівників структурних підрозділів та відповідальних працівників Університету;

• розглядає підсумки навчальної роботи, стан виконання навчального навантаження, результати перевірок, ревізій, інспектування та атестації;

• вносить пропозиції стосовно вдосконалення організації роботи Університету, навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

3.2. Ректорат приймає рішення, які вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора Університету.

 

 

4. Організація роботи Ректорату

 

4.1.  Ректорат здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. Організаційною формою роботи Ректорату є засідання. На засіданнях Ректорату головує ректор Університету, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки. 

4.3. Ректорат проводить свої засідання, як правило, один раз на тиждень. У разі необхідності, за ініціативи ректора скликається позачергове засідання Ректорату. 

4.4. Розширене засідання Ректорату проводиться один раз на місяць перед засіданням Вченої ради Університету. 

4.5. Питання що виносяться на засідання Ректорату розглядаються згідно порядку денного, який розробляє один з проректорів за дорученням ректора. Пропозиції до порядку денного чергового засідання ректорату мають право вносити керівники структурних підрозділів Університету, за погодженням з проректорами за напрямами роботи.

4.6. Працівники, які готують матеріали до засідання Ректорату, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану питання, яке підлягає обговоренню, а також вносять конкретні пропозиції щодо усунення наявних недоліків. 

4.7. На засіданні Ректорату ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря Ректорату.

4.8. Секретар Ректорату забезпечує облік і збереження протоколів засідань Ректорату згідно з номенклатурою справ Університету.

4.9. Рішення ректорату приймаються, якщо за них проголосувало не менше ніж дві третини присутніх членів Ректорату і є обов’язковими для виконання.

4.10. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом ректора.

4.11. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.